استان آذربایجانغربی-ارومیه-خیابان دانش یک -مابین کوچه کلیسا و خیابان طرزی -شماره 38/2

تلفن تماس :04432231008     04432248444

وب سایت :www.urmialawyer.ir

email.akramiafshar.kamran@gmail.com